Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Pokój na 2008 rok

Uchwała Nr XIII /106/2007
Rada Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1Dochody budżetu gminy w kwocie  11.167.732,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie 13.289.396,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z 3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.521.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3

 1. Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 2.121.664,- zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.170.004,- zł, rozchody w kwocie 48.340,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. Ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 30.000,- zł.
 2. Celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 10.000,- zł.
§ 5Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6Ustala się dochody w kwocie 62.647,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.647,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 544.463,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 127.350, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody 23.000,- zł,
 2. wydatki 20.000,- zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10


Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,- zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.121.664,- zł.
§ 11


Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonej w załącznikach Nr 3 oraz Nr 4,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300.000, - zł.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 50.000, - zł.
§ 12Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.


 


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2007-12-28