Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNOSZENIE PETYCJI

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)
 3. ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz.267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty sposób i miejsce  składania:

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
URZĄD GMINY POKÓJ
UL. SIENKIEWICZA 8, 46-034 POKÓJ
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
pocztą elektroniczną  na adres obsługiwany przez SEKRETARIAT URZĘDU:
e-mail: ug@gminapokoj.pl z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 5. podpis wnoszącego petycję

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych (imię i nazwisko) podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie składana jest petycja.

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy:

Petycja powinna być  rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa wyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Tryb odwoławczy: brak

Uwagi dodatkowe informacje:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona:

 • w interesie publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.(Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest dołączana do petycji)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.