Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Pokój na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/173/2008
Rada Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2008 r.
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2009

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

 

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w kwocie 15.918.208,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2
 

1.    Wydatki budżetu gminy w kwocie 16.902.824,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

3.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.511.440,- zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 4.

 
§ 3
 

1.    Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 984.616,- zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2.    Przychody budżetu w wysokości 1.417.012,- zł, rozchody w kwocie 432.396,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 
§ 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy:

1.     Ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 30.000,- zł.

2.    Celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 10.000,- zł.

 
§ 5
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 
§ 6
 

Ustala się dochody w kwocie 65.800,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.800,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 
§ 7
 

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 474.463,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 
§ 8
 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 90.000, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 
§ 9
 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)    przychody 25.000,- zł,

2)    wydatki 28.000,- zł,

 
§ 10
 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,- zł,

2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 984.616,- zł.

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 432.396, - zł      

 
§ 11
 
Upoważnia się Wójta do:

1)    zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,

2)    zaciągania zobowiązań:

a.    na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonej w zzałącznikiem Nr 4,

b.    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000, - zł.

3)    dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

4)    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

5)    lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6)    udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 50.000, - zł.

 
§ 12
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

 
§ 13
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-12-29