Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic

SG.VI.6220.07.2013/2015

Pokój, dnia 29 października 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267, z późn zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235, z późn zm.),

 zawiadamia

            że w dniu 29 października 2015 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.07.2013/2015 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowice, gm. Pokój” (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013r.)-instalacji do chowu i hodowli kur nieśnych w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL Waldemar Cieplik, 46 – 034 Fałkowice 109”, w związku ze złożeniem przez inwestora Gospodarstwo Rolne „FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik, z siedzibą w Fałkowicach raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zawieszone postanowieniem nr SG.VI.6220.07.2013/2015 z dnia 03 grudnia 2014 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

                                   Wójt Gminy Pokój

                                   /-/

                                   Barbara Zając

 

 

Zamieszczono:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pokój
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój
  3. tablice sołeckie właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia
  4. a/a