Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk

SG.VI.6220.05.2015

                                                                                                          Pokój, 18 listopada 2015 r.

 

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, 267, z późn zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            społeczeństwo, że 06 listopada 2015 r. na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy
ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235, z późn zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                           Barbara Zając

 

Zamieszczono:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój,
 3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 4. a/a
Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2015
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  18-11-2015 14:50
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 1274
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl