Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”

SG.VI.6220.06.2015

                                                                                                          Pokój, 09 grudnia 2015 r.

 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, 267, z późn zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            społeczeństwo, że 27 listopada 2015 r. na wniosek złożony przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Mariańskiej 2 zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

            Realizacja inwestycji przebiegać będzie przez obszar dwóch gmin, Gminy Pokój i Gminy Świerczów zatem zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn zm.) w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami.

            Zgodnie z powyższym postępowanie administracyjne w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzi Wójt Gminy Pokój.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości za pomocą tablic ogłoszeń Gminy Pokój oraz Gminy Świerczów oraz miejsc zwyczajowo przyjętych w tych Gminach.

             

                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                          /-/

                                                                 Barbara Zając

 

           

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablica ogłoszeń Ug Świerczów.
  3. tablicach ogłoszeń sołectwa Siedlice,
  4. tablica ogłoszeń sołectwa Bielice oraz miejsc zwyczajowo przyjetych
  5. biuletyn informacji publicznej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  6. biuletyn inflacji publicznej Gminy Świerczów www.bip.swierczow.pl
  7. a/a