Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00

Pokój, dnia 21 grudnia 2015 r.

OR.II.0002.12.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 grudnia 2015 r. o godz.1400

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2015 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2015 rok
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  b) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  c) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
  d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 rok
  f) zmiany uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  g) zmiany uchwały nr XXXIII/304/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój  na lata 2012-2017”
  h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  i) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski