Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”

SG.VI.6220.05.2015/2016           

Pokój, 14 stycznia 2015 r.

 

Zawiadomienie

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) w związku z art. 63 ust. 2 oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn zm..)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            strony postępowania, że 13 stycznia 2016 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.05.2015/2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój

Na postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie przysługuje zażalenie.

              Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się na każdym etapie postępowania.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

               Ponadto informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, 1235, z późn zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

          Niniejsze zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych. 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                                Barbara Zając

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój,
    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a