Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój

SG.VI.6220.05.2015/2016

Pokój, 20 stycznia 2016 r.

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Na podstawie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój., zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, 23 ) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi  i wnioski w terminie
7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (t.j. po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia) t.j. w terminie od 04 lutego 2016r. do 10 lutego 2016 r. w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                         Barbara Zając

 

  

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a