Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów

Pokój, 22.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pokój biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe wybrał kandydaturę A.Wiechy zam. w Brzegu. Kandydat spełnił wszystkie oczekiwania wykazane w ogłoszeniu o naborze.

Pracodawca zamierza zawrzeć  z ww. osobą umowę o pracę od 1.03.2016 r.

Barbara Zając  

wójt gminy Pokój


Pokój, 10.02.2016 r.


W odpowiedzi na ogłoszenie  z dnia 29.01.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji i remontów poniżej przedstawiam informację o złożonych ofertach:

Informacja o złożonych ofertach

lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych
1. A. Wiecha Brzeg tak

Zatwierdzam
Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY POKÓJ

z dnia 29.01.2016 r.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Inspektora na stanowisku ds. inwestycji i remontów
(określenie stanowiska)

w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
(nazwa i adres jednostki)

w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie wyższe budowlane o specjalności: budownictwo ogólne,
b. uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót,
c. 10- letnie doświadczenie zawodowe, w tym w wykonawstwie 5 lat.
d. obsługa programu do kosztorysowania Norma
e. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
g. obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

a. posiadanie prawa jazdy kat. B,
b. znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego,
b. sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
c. pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
d. sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych,
e.  uzgadnianie w imieniu wójta projektów i wydawanie warunków na włączenie się do sieci wod-kan, przejścia pod drogami itp.
f. kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych,
g.  udział w pracach komisji przetargowych
h.  udział w pracach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów samorządowych
i.  merytoryczne przygotowywanie specyfikacji technicznych, projektów umów na roboty budowlane
j. prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń;
k. nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
l. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP;
m. udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
o. prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków mienia komunalnego gminy w tym dokonywanie przeglądów rocznych i okresowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku w siedzibie Urzędu Gminy Pokój. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym. Praca w jednej zmianie. Zakres pracy na stanowisku wymaga przebywania w terenie, na plac budowy, w obiektach budowlanych należących do gminy. Praca z ludźmi w zespole i indywidualnie.

5. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, predyspozycje do wystąpień publicznych, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.

6. Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym uprawnienia oraz staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)”,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu. W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu - mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

7. Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie upubliczniona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

8. Informacja o wyniku naboru zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój, w terminie 14 dni od daty zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru.

9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

10. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

11. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

12. Nabór na stanowisko inspektora odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 1K/2016 z 11.01.2016 r.

13. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w komórce kadrowej Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój sekretariat z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora”. OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 9 lutego 2016r.

14. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693097 wew. 36

15. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.

16. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 2 miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

17. Ocena ofert oraz rozmowy  z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

18. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

19. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął co najmniej 6 %.
URZĄD PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM