Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój rozwiązaniami:


OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także uchwał Rady Gminy Pokój Nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. i Nr V/49/2015 z dnia 22 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

zawiadamiam

1) o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8 w Pokoju, w biurze nr 41, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza  8 w Pokoju, o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójt Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: ug@gminapokoj.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Pokój /86frc5f0pl/skrytka.

2)  jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ), w związku prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy t.j. tekstem i rysunkiem projektu zmiany planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego, mogą składać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej do Wójt Gminy Pokój na adres Urząd Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ug@gminapokoj.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójt Gminy Pokój w terminie 21 dni od upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

Wójt Gminy Pokój


Metryczka
 • wytworzono:
  10-02-2016
  przez: Agnieszka Piekarek
 • opublikowano:
  10-02-2016 09:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  21-03-2016 11:57
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 2021
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl