Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
jest jednostką organizacyjną Gminy Pokój.
Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
ul. Sienkiewicza 5
46-034 Pokój

tel. 77 427 11 60
Strona www: pokoj.ops.com.pl
Kierownik: Magdalena Preuhs


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która umożliwia osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Do zadań podstawowych Ośrodka Pomocy Społecznej należy analiza i diagnoza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie usługi pomocy społecznej, ustalanie i realizacja form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz aktywizacja ludzi w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb.

Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.


Zadania własne gminy wykonuje poprzez:

- kierowanie do ośrodków pomocy społecznej osób wymagających opieki,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów, podręczników szkolnych oraz na koszty leczenia i cele bytowe,
- przyznawanie zasiłków celowych specjalnych,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozszerzonych potrzeb gminy,
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, którzy nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym,
- pracę socjalną, organizacja pogrzebu,
- przygotowywanie wyprawek dla dzieci,
- organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych.Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, przysługujących dodatków do świadczeń,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych i specjalnych okresowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Ponadto Ośrodek pomaga:

- przy sporządzaniu pism, wniosków i dokumentów niezbędnych do otrzymania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych,
- uzyskać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju: