Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)

Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 15kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój-Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum):


Wójt Gminy Pokój

Pokój, dnia 17 lutego 2016 r.

SG.II.6730.5.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23), z uwagi na  art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) w oparciu  o wniosek  z dnia 03.02.2016 r. Pana Andrzeja Walczaka Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Elmel” Sp. z o.o., ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice – pełnomocnik Turon Dystrybucja S.A. Oddział w Polu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój -Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum) zawiadamiam, że

03.02.2016 r. data wpływu wniosku  Wójt Gminy Pokój wszczął na ww. wniosek postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój -Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum).

Największa część inwestycji znajduje się w gminie Pokój i zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotową decyzję wyda Wójt Gminy Pokój w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Wołczyn.  Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony mogą się z zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00 , wt.-pt. Od 7:30. do 15:30, biuro nr 41.  Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój
(-)            
Barbara Zając
   

POUCZENIE

    Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

    Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Pan Andrzej Walczak, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Elmel” Sp. z o.o., ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice.
  2. Właściciele, trwały zarząd, administratorzy nieruchomości na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)- według rozdzielnika.
  3. Do wiadomości – Burmistrz Gminy Wołczyn.
  4. a/a

Wójt Gminy Pokój

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) niniejszym zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój-Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum).

Największa część inwestycji znajduje się w gminie Pokój i zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotową decyzję wyda Wójt Gminy Pokój w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Wołczyn. Zainteresowania mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Urzędzie Gminy Pokój – ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Pokój
    (-)            
Barbara Zając
  

Opublikowano na stronach internetowych:

  1. Gminy Pokój
  2. Gminy Wołczyn

 

Pokój, dnia 17.02.2016 r.