Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.

 

Pokój, dnia 29 lutego 2016 r.

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25 lutego 2016 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój  na środowisko.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia (t.j. od 15 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r., z uwagi na święto przypadające na dzień 28.03.2016 r.)

               Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach  - pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30.

                                                                          

                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                    /-/

                                                                                             Barbara Zając

 

 

Zamieszczono na:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectwa,
  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a