Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00

Pokój, dnia 15 marca 2016 r.

OR.II.0002.15.2016

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

23 marca 2016 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
  b) zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

  c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
  d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  e) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski