Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Pokój, dnia 22 marca 2016 r.

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. „wykonania oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizację zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”dla Gminy Pokój zostało złożonych 5 ofert. W niniejszym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę z najniższą ceną oraz po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych (cena 100%) którą przedstawił Jan Komorowski, firma Urbanika, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wykopy 11, oferta -  9700 zł brutto.

Pozostałe oferty przedstawili:

 1. „Zakład Analiz Środowiskowych”
  Eko-precyzja Czupryn Paweł
  ul. Sikorskiego 10
  Ustroń
  Cena brutto: 11 800, 00 zł
 2. „Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o.”
  ul. Grunwaldzka 1A
  Tworóg
  Cena brutto: 14 145,00 zł
 3. „ECO-ART. Sp. z o.o.”
  ul. Bonifraterska 17
  Warszawa
  Cena brutto: 13 776,00 zł
 4. GreenLynx
  ul. 1 Maja 7/3
  Tarnobrzeg
  Cena brutto: 19 000,00 zł

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając
   


Pokój, dnia 17 marca 2016 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na:

Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia
1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

            Gmina Pokój zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pokój, zgodnie z poniższą specyfikacją oraz regulaminem konkursu Ministerstwa Rozwoju dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”:

 1. Zamawiający: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
 2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

            b) data zakończenia: do 30 marca 2016 r.

 1. Opis Przedmiotu zamówienia:

            Zakres rzeczowy obejmuje

 1. Bezpłatne przygotowanie wniosku wykonanego zgodnie z regulaminem konkursu z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju,
 2. Złożenie wniosku w Ministerstwie Rozwoju w terminie zgodnym
  z Regulaminem Konkursu lub przekazanie prawidłowo wypełnionego wniosku zamawiającemu w terminie umożliwiającym złożenie wniosku w terminie wyznaczonym w ww. regulaminie.
 3. opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest – na płycie CD/DVD w formacie doc.,
 4. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych w na terenie Gminy Pokój oraz przekazanie wyników inwentaryzacji wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego.
 5. Wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej;
 6. przekazanie informacji o przeprowadzonej inwentaryzacji mieszkańcom Gminy Pokój w tym pracowanie publikacji, ulotek, plakatów i dostarczenie w formie wydruku w ilości egzemplarzy ustalanej każdorazowo w porozumieniu oraz na płycie CD/DVD w formacie edytora tekstu lub w formie pliku graficznego;
 7. opracowania sprawozdania końcowego

oraz wszelkie inne dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez Organizatora Konkursu w ramach konkursu.

Pełny, prawidłowo wykonany zgodnie z regulaminem ww. konkursu wniosek powinien zostać w całości przygotowany bezpłatnie bez względu na to, czy zamawiający zakwalifikuje się do dalszego etapu konkursu.

Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MR w zakładce dotyczącej konkursu. Sprawozdanie końcowe dotyczące zadań realizowanych przez JST z bloku 3 powinno obejmować w szczególności następujące elementy (do 10 stron):

1) opis realizacji zadania;

2) łączną ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest podaną w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności, w podziale na wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie nieruchomości będących własnością:

            a. osób fizycznych,

            b. osób prawnych, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, PKP, MON;

3) informację o sposobie poinformowania mieszkańców danej JST o przeprowadzaniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i/lub o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez informację na stronie internetowej urzędu (wydruk ze strony), w prasie i mediach lokalnych (kopia informacji) lub na spotkaniach z mieszkańcami (dokumentacja potwierdzająca odbyte spotkanie);

4) w przypadku opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest – informację o zamieszczeniu w Bazie Azbestowej oraz na stronie internetowej JST;

5) kopię pisma przekazującego wykaz osób prawnych, dla których wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest gmina wprowadziła do Bazy Azbestowej, przekazanego przez gminę do właściwego urzędu marszałkowskiego; w wykazie każdej osobie prawnej powinien być przypisany

Do Bazy Azbestowej powinny być wprowadzane wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób fizycznych i osób prawnych, wykonanej w ramach realizacji zadania. Dotychczasowe dane zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją, a w przypadku różnic poprawione przez JST lub usunięte przez administratora Bazy Azbestowej na wniosek JST.

 1. Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru spisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy po przekazaniu ww. dokumentów i całkowitym rozliczeniu zadania przez Zamawiającego i Organizatora Konkursu.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z rozbiciem kwoty na netto i brutto oraz kwotę wkładu własnego zamawiającego.

Do złożonej oferty  należy dołączyć:

 • potwierdzenie wykonania ww. zadań w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w latach ubiegłych oraz referencje Gmin dla których realizowano ww. zadanie (min. 3)

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

a)  Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, (sekretariat), do dnia 21.03.2016 do godz. 10.00,

b)   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c)   oferta musi zostać złożona mailowo, na adres: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • nie spełnia kryteriów zapytania

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

8. Sposób udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentów i całkowitym rozliczeniu zadania przez Zamawiającego i Organizatora Konkursu.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

      Aleksandra Kołodziejczyk inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, pok. nr 42, tel. 77/4 693 085 wew. 41

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Pokój

                                                                                                          /-/

                                                                                                   Barbara Zając