Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411),
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Opłaty: Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Zakończenie sprawy:

wymeldowanie lub decyzja o odmowie wymeldowania

Dodatkowe informacje:

 1. Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest się wymeldować
 2. Jeżeli cudzoziemiec dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu wymeldowanie następuje na podstawie formularza odpowiednio - zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Formularz do wymeldowania należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Tryb odwoławczy - W przypadku odmowy wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania: