Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”

SG.VI.6220.02.2016

                                                                                                          Pokój, 13 maja 2016 r.

 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            społeczeństwo, że 11 maja 2016 r. na wniosek złożony przez Gminę Pokój, z siedzibą w Pokoju zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

           

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                   Barbara Zając

 

           

Otrzymują:

  1. społeczeństwo poprzez:
    1.  tablicę ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2.   tablicę ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
    3.  stronę internetową Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a