Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)
w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16
na makro-innowacje w temacie:
Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
na projekt ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu
przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

II. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie dostosowanego do specyficznych problemów występujących na terenie Gminy Pokój modelu oraz narzędzia w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa do 30.06.2019 r.

Przy czym pierwsza faza projektu tj. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium oraz  opracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy odbędzie się do 31.07.2017 r. a od oceny opracowanego materiału zależeć będzie decyzja IOK odnośnie finansowania dalszych etapów realizacji projektu.

III. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 1. W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy należący do sektora społecznego, spełniający jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

IV. Proponowany zakres działań dla Partnera:

 1. Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
 2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi oraz w zarządzaniu projektem.

V. Wymogi dotyczące Partnera:

 1. Zgodność działalności statutowej partnera z celem głównym projektu.
 2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i środków krajowych lub/i własnych.
 4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych  i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa.
 5. Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pokoju, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/porozumienia.

VI. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

 1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania.
 2. Informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
 3. Koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.

VII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Statut lub dokument równoważny.
 4. Oświadczenie partnera o nie zaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

VIII. Kryteria wyboru partnerów:

 1. Zgodność działań statutowych partnera (profilu działalności) z celem głównym projektu – max 10 pkt.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze – max 20 pkt.
 3. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań – max 30 pkt.
 4. Rekomendacje - max 10 pkt.
 5. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu głównego projektu – max 30 pkt.
 6. Wkład finansowy w realizację 3% (w odniesieniu do regulaminu 6.3)- max 30 pkt.

Procedura wyboru partnera:

 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę  należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Otwarty nabór Partnera w ramach innowacje społeczne „ Przerwanie dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych” w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2016 r.(piątek) do godz. 8.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4271160.
 6. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój.
 7. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności GOPS nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 działanie 1.4, innowacje społeczne, Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, zawierające uszczegółowienie działań, grup docelowych, jak również regulamin  można odnaleźć pod adresem:

https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-6/