Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice

Wójt Gminy Pokój

SG.II.6730.15.2016

Pokój, dnia 13 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23), z uwagi na  art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.)
w oparciu  o wniosek  z dnia 28.04.2016 r. (data wpływu 04.05.2016 r.) Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariańskiej 2, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice, na ternie działek ewidencyjnych nr 1, 30/1, 31, 7, 11, 13/2, 21/1, 28, 32, 13/1, 18, 20 k.m. 1 obręb Siedlice zawiadamiam, że

04.05.2016 r. data wpływu wniosku  Wójt Gminy Pokój wszczął na ww. wniosek postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice, na ternie działek ewidencyjnych nr 1, 30/1, 31, 7, 11, 13/2, 21/1, 28, 32, 13/1, 18, 20 k.m. 1 obręb Siedlice

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony mogą się z zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt.-pt. Od 7:30. do 15:30, biuro nr 41.  Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój
(-)             
Barbara Zając   

POUCZENIE

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

    Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

  1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariańskiej 2, 46-100 Namysłów
  2. Właściciele, trwały zarząd, administratorzy nieruchomości na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)- według rozdzielnika.
  3. a/a

Wójt Gminy Pokój

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) niniejszym zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice, na ternie działek ewidencyjnych nr 1, 30/1, 31, 7, 11, 13/2, 21/1, 28, 32, 13/1, 18, 20 k.m. 1 obręb Siedlice

Inwestycja znajduje się na terenie gminy Pokój i zgodnie z art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotową decyzję wyda Wójt Gminy Pokój. Zainteresowania mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Urzędzie Gminy Pokój – ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Pokój
(-)             
Barbara Zając   

Opublikowano na stronie internetowej Gminy Pokój

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Pokój

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na
budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice na terenie działek ewidencyjnych nr 1, 30/1, 31, 7, 11, 13/2, 21/1, 28, 32, 13/1, 18, 20 k.m. 1 obręb Siedlice:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznano, że uzgodniono projekt decyzji w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,

- Starosta Powiatu Namysłowskiego na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6, 10 i 10 a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uznano, że uzgodniono projekt decyzji
w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolupostanowienie
z dnia 06.07.2016 r. (data wpływu 14.07.2016 r.), znak EM-0211/4008/682/16,

- Geolog Wojewódzki - na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uznano,
że uzgodniono projekt decyzji w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,


 

Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w. postanowieniami, a także projektem decyzji uwzględniającym zgłoszone w tych postanowieniach uwagi w Urzędzie Gminy w Gminy
w Pokoju - ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędów, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Pokój

        (-)

Barbara Zając

 

PDFpostanowienie.pdf
 

 

Opublikowano na stronie internetowej Gminy Pokój

Pokój, dnia 25.07.2016 r.