Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00

Pokój, dnia 16 czerwca 2016 r.

OR.II.0002.18.2016       

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24 czerwca 2016 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVII sesji Rady Gminy Pokój  oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2015 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2015 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
  h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  i) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski