Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA POKÓJ , UL. SIENKIEWICZA 8, 46-034 POKÓJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2014-2020.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności publicznej : BUDYNEK OSP W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26, w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2014- 2020.

III PRIORYTETY DOTYCZĄCE OPRACOWANIA AUDYTÓW W KONTEKŚCIE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU RPO WO 2014- 2020 1. Przy opracowywaniu audytów energetycznych i projektów termomodernizacji obiektów kluczowe będzie dostosowanie ich do kryteriów oceny projektów w ramach RPO -WO 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SZOOP_EFRR_wersja-12.pdf Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Wykonawca musi sam w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej i audytów sprawdzać zapisy dokumentów zamieszczonych na ww. stronie w zakresie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z informacjami na dzień 1.07.2016 r.

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Typy projektów:

głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów w energooszczędne w tym m.in.:

a )ocieplenie obiektu,

b)wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d)instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e)instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE

2) audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

1) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenia audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu. 2) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. 3) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. 4) Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

5) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą być wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego.

6) Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej.

7) Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne produktów związanych z energią zasady ustalania wymogów . dotyczących ekoprojektu dla produktów zwiazanych z enregią.

8) Wsparcie zwiększających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.

9) Preferowane będzie wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 10) Efekty (wskaźniki) realizacji projektów: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość zaoszczędzonej energii monitorowane na etapie wdrażania i udostępniane jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu monitoringowym. cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania i udostępniane jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu monitoringowym.

IV ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przewidywanych zadań obejmuje: Opracowanie projektu termomodernizacji dla ww. obiektu stanowiących podstawę do uzyskania odpowiedniej decyzji powiatowego organu architektury i budownictwa lub na zgłoszenie do powiatowego organu architektury i budownictwa. Wykonawca powinien zdobyć wiedzę w tym zakresie, które prace będą podlegały zgłoszeniu , a na które należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie, że koszty uzyskania wszelkich map, uzgodnień, pełnomocnitw itp.

Opracowanie projektowe obejmuje :

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów w energooszczędne w tym m.in.:

a )ocieplenie obiektu,

b)wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d)instalacja OZE w modernizowanym energetycznie budynku,

e)instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE

audyt energetyczny

- projekt budowlany wykonawczy

- przedmiary,

- kosztorysy inwestorskie,

- plany BIOZ (dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektów budowlanych n, jeśli jest wymagana przepisami),

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach,

- uzgodnienia opracowanych przez inspektora Ochrony P.poż. i Inspektora BHP Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje :

1). Wykonanie audytu energetycznego obiektu pod względem : - ustalenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, - ustalenia sprawności systemów ogrzewania - opisaniu i wykonaniu pomiarów systemu wentylacji - wykonaniu charakterystyki energetycznej budynku - zbiorcze zestawienie i ocena obecnego stanu istniejącego budynku - charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji - charakterystyka systemu podgrzewania wody - określenie wskaźników emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów budynku - ustaleniu opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie (w dniu sporządzania audytu) - zaplanowanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacji - opracowanie sposobów zmniejszenia zużycia energii - oszacowanie opłacalności każdej z metod i wskazanie najbardziej opłacalnej dla danego obiektu

2). Opracowanie projektu termomodernizacji obiektu w zakresie wynikającym z audytu energetycznego w tym opracowanie projektów branżowych wg potrzeb.

3). Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót.

4). Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja musi dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

5). Dokumentacja projektowa powinna zawierać :

- kompleksowy audyt energetyczny (w 3egz.)

- projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji (z inwentaryzacją) z załączonym planem BIOZ (należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 6 egz.)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w 3 egz.) - kosztorysy inwestorskie (w 2 egz.)

- przedmiary robót (w 2 egz.) Kompletną dokumentację projektową należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD w formacie PDF w 2egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót w formacie ath. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje projektową zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz 1409 z późn. z zm.);

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami);

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 roku Nr 130 poz.1389 ze zm);

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku Nr 202 poz.2072 ze zm)

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.).

6). Wykonawca podpisując umowę zobowiazany jest do przestawienia harmonograu prac.

7). Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7. 

III.) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2016 r. Zamawiający uzna pzedmiot umowy za zrealizowany w terminie, jeżeli Wykonawca w jego imieniu uzyska odpowienio nieprawomocną decyzję pozwolenie na budowę i/ lub brak sprzeciwu do zgłoszenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę

IV.) KRYTERIA OCENY OFERT

V.) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: - Cena - 100

VI)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, 46-034 Pokój sekretariat. Decyduje data wpływu do sekretariatu.

VII) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VIII) POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną budynku, dla obszaru, na którym znajduje się budynek jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

/pieczęć Wykonawcy/

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

 

My/Ja * niżej podpisani reprezentując

/imię i nazwisko/

 

 

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/

 

odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminy Pokój który po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferuje wykonanie zamówienia po następującej cenie:

 

I. OFERTA CENOWA

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena oferty netto (zł)

Stawka podatku VAT %

Cena oferty brutto (zł)*

1.

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2014-2020

 

 

 

 

Cena oferty brutto słownie zł ……………………………………………………………………

 

 

Okres udzielonej gwarancji: 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

 

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Oferujemy następujące warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za realizację przedmiotu zamówienia ustalamy wynagrodzenie ryczałtowe.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy
do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

 

Inne informacje Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………

Adres e-mail ………………………………………..

NIP Wykonawcy ……………….….………………..

Regon Wykonawcy …………..….………………….

W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy, która będzie podpisywać umowę jest

W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………. tel. ………………… faks …………………

Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu lub adres email jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub emailu, przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzeń wskazanych jako odpowiednie do przekazywania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania powiadomimy Zamawiającego w dniu wystąpienia awarii i podamy inny nr faksu lub inny adres email.

U W A G A :

W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać poniższe dane:

Nazwisko i imię właściciela(li), adres zamieszkania …………………………………….……

………………………………………………………………………………………….………

Nr PESEL ……………………………………………………………………..………………..

Nazwa i adres siedziby zakładu ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….……

 

 

 

 

 

.............................................. ....................................................................

 

/miejscowość, data/ /czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

 

PDFwersja pdf.pdf

 

DODANO 13-07-2016 R.

 

Informacja z otwarcia ofert.

Informuję, że 13.07.2016 r. o godz.13:00 dokonano otwarcia ofert. Do zapytania cenowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP złożono 3 oferty. Złożone oferty spełniły warunki formalne. Najkorzystniejsza oferta to oferta złożona przez Bernarda Łopacza prowadzącego działalność gospodarczą   ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ z Raciborza, ul. Środkowa 5.  Ta oferta została wybrana.

15.07.2016 r. o 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

 

Barbara Zając wójt gminy Pokój

DODANO 15-07-2016 r.

W związku z niekompletnym ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt 8 ustawy PZP na  na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26, informuję, że musimy uzupełnić ogłoszenie i ponowne ogłosić zapytanie ofertowe.
Proszę o śledzenie BIP Gminy Pokój.

Barbara Zając wójt gminy Pokój