Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pokój, ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności nieruchomości

 

 1. Do sprzedaży przeznaczono niewydzielony udział wynoszący ½ części
  w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245, k.m. 1, obręb Pokój KW nr OP1U/00027340/0.
  Powierzchnia całej nieruchomości - 0,1430 ha/ udział gminy Pokój - 0,0715 ha.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Pokój,
  przy ul. Wojska Polskiego przy budynku o numerze 47. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej znajdujących się na ulicy Wojska Polskiego. Od strony południowej nieruchomość ta przylega do ul. Wojska Polskiego, od strony północnej do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron przylegają tereny, na których znajduje
  się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma nieregularny kształt (trapez prostokątny + droga dojazdowa), występuje na niej roślinność trawiasta. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, ogrodzony od strony działek nr 546/244; 946/246; 607/272.
 3. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
 4. Cena wywoławcza ½ udziału prawa nieruchomości – 18 826,00 zł (VAT zw.)
 5. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak
 6. Wadium – 941,30,00 zł
 7. Wysokość postąpienia nie mniej niż – 190,00 zł

Uwagi, informacje ogólne dla w/w nieruchomości:

1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 14 września 2016 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium
w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

2. Termin zagospodarowania nieruchomości – brak. 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia
się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 492,00 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Dalsze informacje pod tel. /077/ 46-93-085, Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

3. Na w/w nieruchomość przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój o godz. 10:00.

 

                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                              (-)

                                                                                     Barbara Zając