Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo

OGŁOSZENIE

o otwartym spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Gmina Pokój (lider projektu) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 roku poz. 217 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

I. Cel projektu

Celem projektu jest ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji

II. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu.

III. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewidziane są do realizacji działania mające na celu ochronę, promocję i  rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji poprzez m.in:

1. Przebudowa[1], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2.Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.

4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.

5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.

6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.

7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

[1] Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409).

IV. Kryteria wyboru Partnera/ów:

W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które łącznie spełnią następujące warunki:

1) są podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

3) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);

5) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

6) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;

7) posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Oferta

Podstawą przystąpienia do otwartego naboru jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy ( załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) w ramach projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt. 2. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny, pod rygorem nieważności.    

2. Załączniki do oferty

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:

1)  Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;
2)  Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
3) Pisemne oświadczenie podmiotu o zabezpieczeniu środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania należności, jakie z tytułu realizacji projektu będą poniesione na rzecz wykonawców/dostawców, gwarantujących płynną i terminową realizację projektu
4) Pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
5) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu);
6) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego.
7) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.
8) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
a/ art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),
b/ art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
c/ art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
9) Inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-9 mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
11)  Opis doświadczenia kandydata na partnera w zakresie odpowiadającym działaniom okreslonym w pkt III niniejszego ogłoszenia .
12) Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt III niniejszego ogłoszenia.
13) Deklarację o zabezpieczeniu wkładu partnera w realizację celu partnerstwa z podziałem na wkład rzeczowy, finansowy.
14) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
15) Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celem partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

V. Kryteria wyboru oferty:

1) Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.    
2) Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
3) Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i jego potencjał (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty),    
b) koncepcja realizacji celu partnerstwa projektu pod kątem zakresu tematycznego partnerstwa 20 pkt przy ocenie oferty),    
c) doświadczenie potencjalnego Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty).
4) Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera/ów na stronie internetowej gminy Pokój

VI. Miejsce składania dokumentów:

1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój w terminie do dnia 16.09.2016 r. do godz. 15.00, pod adresem:

Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.” Decyduje data wpływu oferty.   

2) Informacji na temat Naboru udziela:

Joanna Ptaszek, pod numerem tel. 77 469 30 97 wew. 13, e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl, w godzinach pracy urzędu.

VII.  Gmina Pokój zastrzega sobie prawo do:

1) Wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu,
2) Negocjacji warunków realizacji działań z potencjalnym Partnerem/ami,    
3)  Unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,
4)  Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera/ów w trakcie trwania Naboru,
5)  Zakończenia Naboru bez wyłonienia partnera Partnera/ów,
6) Anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym Partnerem/ami w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Udział Partnera/ów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania dla Projektu w ramach ogłoszonego konkursu.
3) W przypadku unieważnienia naboru gmina Pokój nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności gmina Pokój nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.        
4) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom gmina Pokój zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnera/ów, zasady zarządzania projektem oraz sposób finansowani niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnera/ów na realizację zadań w ramach projektu.    

IX Jednostka odpowiedzialna:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46 -034 Pokój


Załącznik nr 1: