Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój

nowa podstrona, dodana 2004-07-15


 

Gmina Pokój posiada osobowość prawną. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania jej przypisane na podstawie i w granicach prawa. podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działają jej organy jest Konstytucja RP oraz ustawa o samorządzie gminnym. Poniżej wymieniamy podstawowe ustawy i rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania Gminy Pokój:

Dz.U.01.142.1591 - j.t., ustawa z 1990.03.08
Samorząd gminny.
Dz.U.01.86.943 rozp. 2001.08.09
Tryb postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalanie i zmiana nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumenty wymagane w tych sprawach.
Dz.U.99.112.1319 rozp. 1999.12.22
Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych.
Dz.U.01.121.1307 rozp. 2001.10.05
Sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.
Dz.U.03.34.282 rozp. 2003.02.26
Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Dz.U.00.61.710 rozp. 2000.07.26
Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy.
Dz.U.00.66.800 rozp. 2000.07.31
Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U.02.113.984 ustawa 2002.06.20
Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U.02.62.558 rozdz.2 ustawa 2002.04.18
Stan klęski żywiołowej.
Dz.U.02.215.1818 rozp. 2002.12.03
Sposób tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Dz.U.02.113.985 art.12, art.14 ustawa 2002.06.21
Stan wyjątkowy.
Dz.U.02.156.1301 art.14 ustawa 2002.08.29
Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U.90.32.191 ustawa 1990.05.10
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U.97.46.291 rozp. 1997.05.07
Powołanie i tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U.91.58.248 rozp. 1991.06.26
Szczególny tryb podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.
Dz.U.90.51.301 rozp. 1990.07.09
Ustalenie wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji.
Dz.U.90.34.198 ustawa 1990.05.17
Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw.
informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 14.07.2004r.