Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.

Pokój, dnia 20 września 2016 r.

OR.II.0002.21.2016

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28 września 2016 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów z:
  a) XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  b) XIX sesji Rady Gminy Pokój
  c) XX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Wiceprzewodniczącą Rady
 5. Informacja Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII, XIX i XX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój – jako partnera do projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

  d) opłaty targowej
  e) opłaty prolongacyjnej
  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  g) zmiany uchwały nr XVI/140/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
  h) zmiany uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  i) zmiany uchwały nr XVI/142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  j) zmiany uchwały nr XVI/144/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  k) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  l) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji


  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

mgr Edyta Pawłowska