Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.

Pokój, dnia 4 października 2016 r.

OR.II.0002.22.2016       

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

12 października 2016 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 6. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
 7. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
 8. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  b) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026
  c) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020
  d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  g) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

mgr Edyta Pawłowska