Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju


ZARZĄDZENIE Nr 17/2013

WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały  w sprawie z w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokoju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Pokoju

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 8.03.2013 r. do 15.03.2013 r.

§ 3

Projekt  uchwały w sprawie w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Pokoju, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

 

 

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektów uchwał wymienionych w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Pokój lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres w  terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Joanna Ptaszek.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni  Sekretarz Gminy.

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                      (-) Barbara Zając
                                                                                                      Wójt Gminy Pokój

 


 

 

 

 

 DOCzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pokój nr 17_2013 z 8.03.2013

 DOCZałącznik nr 1

 DOCzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pokój nr 6_2013 z 14.01.2013

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2013-03-08