Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych

Gmina Pokój, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych , którego Wnioskodawcą będzie Gmina Pokój.

W ramach postępowania przewidziane jest wyłonienia partnerstwa. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Oferty mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Oferty należy składać do dnia 21 .11.2016 do godz.15:30 Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela Joanna Ptaszek pod tel. nr 77/4693085.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2016
  przez: Joanna Ptaszek
 • opublikowano:
  31-10-2016 10:22
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  27-02-2017 12:56
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 3084
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl