Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych

Gmina Pokój, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych , którego Wnioskodawcą będzie Gmina Pokój.

W ramach postępowania przewidziane jest wyłonienia partnerstwa. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Oferty mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Oferty należy składać do dnia 21 .11.2016 do godz.15:30 Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela Joanna Ptaszek pod tel. nr 77/4693085.