Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz

Pokój, 5 luty 2020r.

SG.II.6730.30.2016

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że dnia 5 lutego 2020 r. na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu złożonego przez pełnomocnika ELMEL Sp. z o.o. Andrzeja Walczaka /anonimizacja danych osobowych/

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój - Wołczyn” gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz, działki ewidencyjne nr: 713, 716/3, 717, 718, 719, 674, 690, 349/2, 356, 355, 354, 359, 360, 129, 128, 140/1, 132, 133, 134, 135, 192/2, 198, 197, 196, 195, 194, 193/1

została wydana decyzja umarzająca postępowanie nr SG.II.6730.30.2016.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest w godzinach: pn od 8-17, wt - czw od 7.30-15.30, pt od 7:30-14:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/
Barbara Zając

 

 

 

 


SG.II.6730.30.2016                                                                                                                                                                                              Pokój, 14.01.2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wpływie wniosku o umorzenie postępowania

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23.12.2019 r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole za pośrednictwem pełnomocnika ELMEL Sp. z o.o. A. W /anonimizacja danych osobowych/ złożony został wniosek w sprawie wycofania wniosku z dnia 23.11.2016 r. o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „budowie linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój – Wołczyn” gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz, na działkach ewidencyjnych nr 713, 716/3, 717, 718, 719, 674, 690, 349/2, 356, 355, 354, 359, 360, 129, 128, 140/1, 132, 133, 134, 135, 192/2, 198, 197, 196, 195, 194, 193/1.

Działając na postawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym informuję, iż prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje każdej ze stron postępowania administracyjnego. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez żadną ze stron w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia postępowanie zostanie umorzone.

 

Obwieszczenie o wpływie wniosku o umorzenie postępowania podaje się do publicznej wiadomości

 

1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl.

3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/            

Barbara Zając     

 

 


OBWIESZCZENIE
 o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SG.II.6730.30.2016  Pokój, 14.12.2016r.

 

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmian.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że

w dniu 23.11.2016r. zostało wszczęte postępowanie

na wniosek: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika: Walczak Andrzej; Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz, działki ewidencyjne nr: 713, 716/3, 717, 718, 719, 674, 690, 349/2, 356, 355, 354, 359, 360, 129, 128, 140/1, 132, 133, 134, 135, 192/2, 198, 197, 196, 195, 194, 193/1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl

3. Na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych.

 

Strony mogą składać wnioski i uwagi do w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP. W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wnioski można składać w tutejszym  urzędzie, w pok. nr 41 w godzinach urzędowania, sprawę prowadzi Joanna Kozan.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                     (-)                                                                                                                                   Barbara Zając

 

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2016, poz. 23, z późn zm.) pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium..  Zgodnie z art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

            Zgodnie z art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.