Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 49/2007
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

postanawiam:

§ 1

  1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  3. Przyjąć „Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Pokój na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Barbara Zając         

Wójt Gminy Pokój        
 

RTFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2007 r.
RTFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2007 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2007.12.2007

 

RTFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2007 r.

RTFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2007 r.

PDFZarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 lutego 2008 r..pdf

PDFProtokół zbiorczy - Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - dane o ofertach.pdf