Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 1 lutego 2017 r.

OR.II.0002.26.2016

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

8  lutego 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2017 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2017 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2017 rok

  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  f) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  g) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
  h) stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu gminy Pokój

  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
  j) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  k) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski