Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 9/2017
WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie zbycia nieruchomości


   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmian.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zmian.), Uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.U. nr 90, poz. 2929 z 2007r) zmienionej Uchwałą nr V/53/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.U. nr 54 poz. 710 z 2011r.) ,  zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomość stanowiącą własność Gminy niewydzielony udział wynoszący ½ części w  prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245, k.m. 1, obręb Pokój KW nr OP1U/00027340/0. Powierzchnia całej nieruchomości - 0,1430 ha/ udział gminy Pokój - 0,0715 ha. Dla działki przeznaczonej
do sprzedaży został sporządzony wykaz, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

§ 3

Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając