Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”

SG.II.6730.30.2016    
                                                                                                                                      Pokój, 17 grudnia 2018r.


ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego

   Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wniosku TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika A.W /anonimizacja danych osobowych/ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”, Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz, działki ewidencyjne nr: 713, 716/3, 717, 718, 719, 674, 690, 349/2, 356, 355, 354, 359, 360, 129, 128, 140/1, 132, 133, 134, 135, 192/2, 198, 197, 196, 195, 194, 193/1,stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 17.01.2017r. z projektem decyzji nr SG.II.6730.30.2016 do uzgodnienia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Starosty Powiatu Namysłowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz w dniu 11 maja 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i 5 listopada 2018 r. Wójta Gminy Pokój, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). W dniu 6.02.2017r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wydał postanowienie z uwagami nakładającymi warunki wykonania inwestycji oraz stwierdzające iż teren objęty  inwestycją uzbrojony jest również w urządzenia melioracji wodnych szczególnych – rowy melioracyjne, w związku z tym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia wodnego, szczegóły planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem urządzeń. W związku z tym, w dniu 5.11.2018 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą o uzgodnienie do Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju, która nie zgłosiła sprzeciwu. Pozostałe organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuje, iż nie wniesiono uwag do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostało podane do publicznej wiadomości.
   Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
   Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt. - pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
    1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
    2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl
    3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
                                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                        Barbara Zając


SG.II.6730.31.2016

Pokój, 14.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem
na wniosek: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika: Walczak Andrzej; Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”

Lokalizacja inwestycji:
Gmina Pokój, obręb 0392 Kopalina, działki ewidencyjne nr: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 163, 160, 159, 155, 154, 156.

informuję, że do tutejszego organu wpłynęło postanowienie organu uzgadniającego,tj Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w sprawie powyższego przedsięwzięcia. Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając