Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu

OGŁOSZENIE

Pokój, 20.03.2017 r.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmian.) Wójt Gminy Pokój odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 754/1 k.m. 3, położonej w Domaradzu, obręb Domaradz, o powierzchni 0,0100ha, stanowiącej użytki rolne – RIVa, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi zbiór dokumentów ZD 3053, który miał odbyć się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Przyczyną odwołania przetargu są wątpliwości co do zgodności zastosowanego trybu przetargu na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy, zgłoszone przez osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu.


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając
  


Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zmian.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. Poz. 1490)

Wójt Gminy Pokój ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 754/1 k.m. 3, obręb Domaradz,  ZD 3053. Powierzchnia działki przeznaczonej do sprzedaży to 0,0100 ha.

Działka jest niezabudowana o kształcie trapezu prostokątnego, położona w północnej części wsi Domaradz,  w północnej części gminy, ok. 6 km na północ od Pokoju. Nieruchomość znajduje się przy drodze gminnej publicznej, przy budynku nr 59, nieruchomość ta nie jest podłączona do żadnej sieci infrastruktury technicznej, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Działka przylega do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, od strony północnej do działki przylega droga asfaltowa; oznaczenie klasoużytku – RIVa; nieruchomość nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. Poz. 1446 z późn. zmian.); nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2017)

Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako D – obszary mieszkaniowo-usługowe (zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności).

Cena wywoławcza  nieruchomości – 1 205,00 zł

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak

Wadium – 120,50 zł

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1% wartości nieruchomości

Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 10:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu, tj. 120,50zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 16 marca 2017 r. w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 492,00 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pokoju oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju.

Dalsze informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokój bądź pod numerem telefonu 77-469-30-85.


Pokój, 14 lutego 2017 r.


Wójt Gminy Pokój
/ - /          
Barbara Zając