Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż

SG.II.6730.28.2016

Pokój, 16 lutego 2017 r.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zmian.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16 lutego 2017 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul.Mariańska 2, 46-100 Namysłów, działającego przez pełnomocnika: Piotr Leoszkiewicz „WODROPOL” Spółka Akcyjna, ul.Makronoska 2, 52-407 Wrocław, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż, na terenie działek ewidencyjnych nr 1070/5, 771/2, 977, 1076, 976 k.m. 3 obręb Domaradz.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach  - pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30.

Wójt Gminy Pokój
/-/           
Barbara Zając
  
Zamieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
2. tablicach ogłoszeń miejscowości Paryż,
3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
4. a/a

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2017
  przez: Joanna Kozan
 • opublikowano:
  16-02-2017 14:56
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 978
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl