Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.]

 
Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:
 

1.      W publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowić będzie Gminny Plan Gospodarki Odpadami.

 

2.      Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póżn. zm.] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z póżn. zm.], a także Zarządzeniem nr 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01.10.2008 r. przystąpiono do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami.

Przedmiotem Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015, jest realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze Gminy Pokój, na podstawie aktualnego stanu środowiska, z określeniem w szczególności:

- celów ekologicznych,

- priorytetów ekologicznych,

- rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,

-środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych.

 

3.      Wszystkie jednostki samorządu, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i wszyscy zainteresowani proszeni są o jak najszerszą współpracę, zarówno na etapie zbierania informacji, jak i opracowywania wniosków. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu i Planu na piśmie, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, na adres:

 

Urząd Gminy Pokój                                                               (-) Barbara Zając

ul. Sienkiewicza 8                                                                  Wójt Gminy Pokój

46-034 Pokój
 


 

informację wytworzył(a): Wójt Gminy Pokój
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 2008-10-01