Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 21 marca 2017 r.

OR.II.0002.28.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28  marca 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów z:
  a) XXVI sesji rady Gminy Pokój
  b) XXVII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) apelu Rady Gminy Pokój o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu dróg Powiatu Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O, 1150O,1352O
  b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
  d) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej
  e) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokój na lata 2017-2019
  f) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
  g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  h) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019
  i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski       

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2017
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  22-03-2017 14:53
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1615
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl