Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

                                                                                                                                                            Pokój, 28.04.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pokój biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe wybrał kandydaturę pani J.Kozan zam. w Namysłowie. Kandydatka spełniła wszystkie oczekiwania wykazane w ogłoszeniu o naborze.

Pracodawca zamierza zawrzeć z ww. osobą umowę o pracę od 1.05.2017 r.

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

 


Pokój, 28.04.2017 r.


W odpowiedzi na ogłoszenie  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego wpłynęła 7.04.2017 r. jedna oferta od pani J.Kozan zam. w Namysłowie. Oferta spełniła wymogi formalne.

 

Zatwierdzam
Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój

 


 

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA
ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
  • doświadczenie zawodowe min. roczne w administracji publicznej ww. zakresie tj. zagospodarowanie przestrzenne lub gospodarka nieruchomościami,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
  • Umiejętność czytania map.
 2. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia (dostępne w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub na stronie internetowej – www.bip.gminapokoj.pl) oraz:
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kopie posiadanych świadectw pracy,
  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – www.bip.gminapokoj.pl),
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
  • umiejętność czytania map.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
  • praca w budynku i w terenie,
  • praca przy komputerze,
  • bezpieczne warunki pracy.
 6. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:
  • prowadzenie spraw wynikających z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem gminy,ewidencja mienia gminy i jego efektywne wykorzystanie;
  • współpraca z sołectwami, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań gminny.
  • praca w zespołach zadaniowych
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, sekretariat lub  pocztą  na  adres:  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Planowania i Realizacji Strategii i Rozwoju Gminy” w terminie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 8. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w pok. 11 po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym wyniósł mniej niż 6 %.


      /-/ Barbara Zając
   Wójt Gminy Pokój