Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pokój, 3 kwietnia 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Informuję, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie map do celów projektowych do sporządzenia projektów zagospodarowania działek na potrzeby realizacji małej architektury w miejscach publicznych, dla nieruchomości:

 • Zieleniec dz. nr 144/16,
 • Pokój, ul.Wolności dz. nr 311/112, 531/112, 566/112
 • Ładza, dz. nr 256
 • Domaradzka Kuźnia dz. nr 409/2
 • Domaradz dz. nr 739
 • Krogulna dz. nr 143, 144
 • Kopalina dz. nr 377/1
 • Fałkowice  dz. nr 148/4
 • Lubnów dz. nr 137,

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Jerzy Gajda
46-100 Namysłów
ul. Łąkowa 1a

Wykonawca spełnia warunki udziału. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania zamawiającego, zaoferowana w niej cena jest najniższa.

(-) Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój


Pokój, 29.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Pokój zaprasza geodetów z uprawieniami do składania ofert na wykonanie map do celów projektowych dla wymaganych do sporządzenia projektów zagospodarowania działek na potrzeby realizacji małej architektury w miejscach publicznych, dla nieruchomości:

 • Zieleniec dz. Nr 144/16 obręb 812
 • Pokój, ul. Wolności dz. Nr 311/112, 531/112,566/112
 • Ładza, dz. 256
 • Domaradzka Kuźnia 409/2
 • Domaradz 739
 • Krogulna 143,144
 • Kopalina 377/1
 • Fałkowice 148/4
 • Lubnów 137

Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia map i prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Wymagany termin dostarczenia map w 2 egz. dla każdej lokalizacji 5 tygodni od daty wyboru oferenta. O wyborze oferenta zamawiający powiadomi telefonicznie oraz prześle na adres e-mail lub faxem zlecenie wykonania map.

Kryterium wyboru

Przy ocenie ofert decyduje kryterium ceny. Cena najniższa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest dla zamawiającego najkorzystniejsza i stanowi jedyne kryterium wyboru ofert.

Miejsce składania ofert: Osobiście, faxem, pocztą , na e-maila w formie skanu podpisanej oferty:
w terminie do 3.04.2017 r. do godz. 10:00  ( decyduje data wpływu do  Urzędu Gminy Pokój)

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
biuro nr 11 sekretariat
nr fax 77 469 30 97 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl

Oferty dostarczone o terminie lub w sposób inny niż zalecono powyżej nie będą rozpatrywane.

(-) Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój