Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra

SG-VI. 7624-01/09                                                                                             Pokój, dnia 18.03.2009 r.
                                                       OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Kota, który wpłynął do tut. urzędu 17.03.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą na działkach o nr 339/3 i339/4 k.m. 1, obręb Zieleniec, gmina Pokój.

W terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 (II piętro, pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie, w sekretariacie tut. urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w dniu 18 marca 2009r.

                                                                                                                z up. Wójta Gminy Pokój

                                                                                                                mgr Joanna Ptaszek

                                                                                                                Zastępca Wójta

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2009-03-18