Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój

 

Pokój, dnia 15 grudnia 2009 r.
SG – VI – 7624 – 07/09
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
 
                    Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1, oraz art.. 70 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)
 
Zawiadamiam
 
            że na wniosek Wioletty i Jana Balijów prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: P.H. „MON-KAR” S.C. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług W.J. Balij 2009 r. (wpływ wniosku 21.10.09 r., uzupełnionego w dniu 27.11. 09 r. oraz 14.12.09 r. ) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1maja 38/B, działka Nr 1249/174.
 
            Informuję, o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 5) i 7) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz możliwością składania uwag i wniosków. Dokumentacja do wglądu wyłożona jest w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, (Referat Strategii Gminnej) II piętro pok. Nr 42, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
            Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, Pokój, lub ustnie do protokołu w pokoju Nr 42 w Urzędzie Gminy Pokój lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
            Zgodnie z art. 70 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573, z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i otrzymaniu uzgodnień do organów współdziałających:
-Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Namysłowie,
-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w dniu 15 grudnia 2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia postępowania ooś.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień pomocniczych.
 
            Stosownie do art. 35 K.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
            Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.       
Dalszy tok postępowania będzie na bieżąco podawany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
            Ww. informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
 
 
 
            z up. Wójta Gminy Pokój                                          
mgr Joanna Ptaszek                                             
Zastepca Wójta Gminy Pokój                                    
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. tablica ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, Pokój
  3. tablice ogłoszeń w sołectwie Pokój
  4. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.pokoj.pl
  5. Inwestor Wioletta i Jan Balijowie prowadzący działalność gospodarczą P.H. „MON-KAR” S.C. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług W.J. Balij

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2009-12-15