Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec


 

Pokój, dnia 15 marca 2010 r.
 SG -VI – 7624-04/10
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
poprzez publiczne obwieszczenie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu od organów opiniujących
 
            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice – Zieleniec”,  na działkach: Nr 9, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 11, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 63, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 62, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 68, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 51/2, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 51/1, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 83, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 107, k.m. 2, obręb Siedlice, Nr 111, k.m. 2, obręb Siedlice, Nr 82, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 80, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 50, k.m. 1, obręb Siedlice, Nr 63/2, k.m. 2, obręb Siedlice, Nr 318, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 325, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 326, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 327, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 328, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 330, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 331, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 332/4, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 332/3, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 274/2, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 279, k.m. 1, obręb Zieleniec, Nr 271, k.m. 1, obręb Zieleniec.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się przepisy art. 49 k.p.a.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, Referat Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U,. Nr 130 , poz. 1450, z późn. zm.) 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
 
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Informuję również, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) organ w dniu 10 marca 2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie organów właściwych do wydania opinii, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz o ustalenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Pokój.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
 
Dalszy tok postępowania w przedmiotowej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń sołectw Zieleniec, Siedlice.
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania
2.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.pokoj.pl,
5.      Inwestor
6.      UG Pokój a/a
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-03-15