Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach

Pokój, dnia 4 marca 2010 r.
SG – VI – 7624-02/10
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
 
            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamiam
że na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod Sp. z o.o. z Namysłowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicachna działkach: Nr 9, k.m. 1, obręb Siedlice oraz Nr 11, k.m. 1, obręb Siedlice.
 
Zawiadamiam również, że organ prowadzący postępowanie w dniu 04 marca 2010 r. wystąpił zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie -organów opiniujących, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia procedur ooś.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pokój.
 
Informuję również o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)
Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt-pt: od 7.30-15.30,
 
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. strony postępowania,
  3. BIP, tablica ogłoszeń UG Pokój, tablica ogłoszeń sołectwa Siedlice, miejsce planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-03-04