Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających

         

Pokój, dnia 15 stycznia 2010 r.

SG – VI – 7624 – 01/10
 
ZAWIADOMIENIE w formie OBWIESZCZENIA
o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
 

                    Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1, oraz art.. 70 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 
Zawiadamiam

            że, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój w ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja” zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) w dniu 12 stycznia 2010 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia postępowania ooś.    Zgodnie z art. 70 ust.1 pkt 1 i 2 i art. 156 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i otrzymaniu uzgodnień od organów współdziałających:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień pomocniczych.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Pokój

Przypominam o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie przypominam o możliwości składania przez zainteresowanych uwag do przedmiotowego wniosku, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, Referat Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

           

            Ww. informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010 - 01 - 15