Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) Wójt Gminy Pokój w terminie do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Rada Gminy Pokój uchwałą nr X/102/2015 z dnia 29.10.2015 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem nr 124/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

W dniu 30 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Pokój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu dotacje na realizację zadań otrzymały:

  1. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na prowadzenie działalności z zakresu na rzecz osób w wieku emerytalnym – przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł;
  2. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na prowadzenie działalności z zakresu na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przyznana dotacja w wysokości 40 000 zł;
  3. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy – przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł.

Sprawozdania z realizacji zadań zostały przekazane w terminie. Nie wniesiono uwag do realizacji w/w zadań. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi co do realizacji programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój