Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174

SG-VI-7624-07/09
Pokój, dnia 19 marca 2010 r.
 
 
DECYZJA
 
 
            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt (4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Wiolety i Jana Balijów prowadzących działalność pn. P.H. „MON-KAR” S.C. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług W.J. Balij, Wójt Gminy Pokój
 
 
orzeka:
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            W dniu 21 października 2009 r. Państwo Wioletta i Jan Balijowie prowadzący działalność pn. P.H. „MON-KAR” S.C. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług W.J. Balij wystąpili z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 27.11.09 r. oraz 14.12.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:” skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. „MON-KAR”. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174”.
 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:
Rozszerzeniu dotychczasowej działalności (handel opałem, mat. budowlane, usługi budowlane) o skup złomu. Na wydzielonej części działki, na betonowych płytach ustawiony zostanie specjalny, szczelny, wyposażony w pokrywę kontener na złom o obj. ok. 29 m3 (wymiary 6 m x 2,20 m x 2,20 m). przewidywana skala przedsięwzięcia: ok. 4-8 Mg/m-cznie/ 40 Mg /rok
 
            O wszczęciu postępowania na wniosek Państwa Wiolety i Jana Balijów zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały zawiadomione strony postępowania.
           
            Na podstawie dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), organ ustalił, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 74 ww. Rozporządzenia przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia n a środowisko.
            W dniu 15.12.09 r. pismem Nr SG – VI – 7624-07/09 Wójt Gminy Pokój zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o opinię, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-029/89/09/mj z dnia 06.01.10 r. (wpływ 07.01.10 r. ) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na : „skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. „MON-KAR”. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia n środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania na obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
            Pismem Nr NZ/LM-4325–1–30/09 z dnia 04.01.2010 r. (wpływ 08.01.10 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Namysłowie zaproponował nie nakładać na inwestora –Jana i Wiolettę Balij, ul. 1 Maja 38 B, 46 – 034 Pokój obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu organ podał, że po szczegółowym zapoznaniu się z karta informacyjna przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz analizując ewentualne warianty przedsięwzięcia stwierdza, że ww. działalność nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko, otoczenia (Stobrawski Park Krajobrazowy) oraz nie wpłynie negatywnie na znajdującą się w odległości 20 m zabudowę mieszkaniową.
 
            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząc oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1.      planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2.      planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 60 ww. ustawy Rada Ministrów po uwzględnieniu możliwego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, określi w drodze rozporządzenia:
 1. rodzaj przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Art. 173 ust. 2 ww. ustawy mówi, że do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy :
1.      za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1pkt. 1 niniejszej ustawy uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
2.      za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 
            W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów.  
 
            Organ poddając analizie planowane przedsięwzięcie pod kątem uwarunkowań dotyczących jego charakterystyki, rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania zgodnie z art. 63 ust. 1 ooś uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i w dniu 14 stycznia 2010 r. wydał postanowienie Nr SG-VI-7624-07/09 w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
            Po zebraniu całego materiału dowodowego i jego analizie organ postanowił wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na bieżąco podawał do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). W toku prowadzonego postępowania żadna ze stron postępowania we wskazanym terminie nie wniosła uwag i wniosków. Ww. decyzja została wydana z uwzględnieniem powyższego oraz informacji o uwarunkowaniach zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na podstawie której stwierdzono:
 
-                     Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na rozszerzeniu dotychczasowej działalności (handel opałem, materiałami budowlanymi, usługi budowlane) o skup złomu. Teren pod przedsięwzięcie jest ogrodzony, z zapleczem socjalnym (budynek murowany z szatni, toaletą, prysznicem oraz stołówką) skanalizowany. Istnieje waga elektroniczna samochodowa, oświetlenie. Na wydzielonej części działki planowane jest ustawienie kontenera na złom.
-                     planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami, możliwe jest kumulowanie się emisji hałasu, z uwagi na prowadzoną działalność usługową na przedmiotowym terenie,
-                     w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne,
-                     realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z emisją hałasu, jednak z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia norm hałasu oraz silnego wzrostu uciążliwości w tym zakresie. Oprócz hałasu w związku z prowadzoną działalności nie powstaną inne emisje ani uciążliwości dla środowiska.
-                     uwzględniając zastosowaną dla przedsięwzięcia technologię oraz jego specyfikę, ocenia się brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
-                     teren wsi Pokój, a zatem teren pod planowaną inwestycję jest terenem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jednak ze względu na charakter oraz skalę przedsięwzięcia nie występuje ryzyko skażenia wód podziemnych ani zmian ich stosunków,
-                     teren pod przedsięwzięcie nie leży w strefie ochronnej ujęcia wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
-                     obszar na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
-                     na ww. terenie nie występują obszary Natura 2000 oraz ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000,
-                     realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, również ze względu na odległość około 80 km do najbliższej granicy Państwa,
-                     przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest planowane na terenach, w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania:
-   obszarów wodno-błotnych,
-   obszarów wybrzeży,
-   obszarów górskich,
-   obszarów na których standardy jakości zostały przekroczone,
-   obszarów przyległych do jezior,
-   obszarów uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,
-   obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 
            Rodzaj i skala możliwego oddziaływania charakteryzuje się następująco:
 
-                     zasięg oddziaływania – ze względu na charakter oraz skalę przedsięwzięcia obszar oddziaływania przedsięwzięcia ma charakter lokalny i obejmuje tereny sąsiadujące z terenem na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie oddziaływać będzie na okolicznych mieszkańców oraz czasowo na osoby znajdujące się w okolicy przedsięwzięcia. Obszar oddziaływania zamyka się w części Pokoju.
 
-                     Wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia-planowane przyjęcie złomu miesięcznie – 4-8 Mg, rocznie 40-90 Mg do kontenera o pojemności 29 m3 oddziaływanie będzie miało charakter współmierny, zatem nie będzie to oddziaływanie o charakterze stałym, bardzo uciążliwym lub powodującym przekroczenie standardów jakości. Emisję hałasu będą powodować samochody przywożące złom do skupu, w większości samochody osobowe oraz umieszczanie złomu do kontenera. Nie będzie to emisja ciągła, regularna, tylko w określonych godzinach w porze dziennej, w czasie godzin otwarcia skupu. Przedsięwzięcie nie wpłynie na znaczące obciążenie infrastruktury technicznej.
 
-                     Trasngraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie na poszczególne elementy środowiska, ze względu na charakter lokalny o małym obszarze oddziaływania zamykającym się w obrębie sąsiednich działek.
 
-                     Prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania na elementy środowiska:
 
a)     Powietrze – realizacja przedsięwzięcia poprzez zastosowaną technologię, nie będzie powodować emisji gazów i pyłów do atmosfery, jedyną emisję gazów spalinowych (m.i. CO, Nox )będą powodować samochody dostarczające złom do skupu oraz samochód odbierający kontener ze złomem. Emisja spalin odbywać się będzie czasowo w godzinach otwarcia skupu. Ze względu na skale przedsięwzięcia będzie nie będzie to emisja przyczyniającą się do pogorszenia standardów jakości.
 
b)     Hałas –ze względu na mała skalę przedsięwzięcia emisja hałasu wytwarzana będzie przez samochody dowożące złom i odbierające kontener ze złomem. W przypadku zauważenia złego stanu technicznego samochodu odbierającego kontener nie zostanie on wpuszczony na teren nieruchomości. Przed podpisaniem umowy na dostarczanie kontenera zostaną sprawdzone dokumenty o stanie technicznym pojazdu oraz czy posiada wymagane zezwolenia oraz spełnia normy techniczne. Nie przewiduje się przekroczenia norm hałasu poza granicami nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie.
 
c)Odory – planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć emitujących odory.
 
d)     Promieniowanie elektromagnetyczne i niejonizujace – Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji promieniowania elektromagnetycznego ani niejonizujacego. 
 
e)     Geologia – przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na terenie utwardzonym, wyłożonym betonowymi płytami. W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone wykopy, nasypy, zwałowania oraz inne zmiany struktur glebowych. Złom będzie gromadzony w szczelnym kontenerze, którego szczelność przed każą wymianą kontenera zostanie dokładnie sprawdzona, co ograniczy do minimum ryzyko wycieku resztek olejów mogących znajdować się na elementach złomu do gleby. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko przedostania się olejów, smarów lub innych substancji wykorzystywanych w pojazdach mechanicznych do gleby jest bardzo małe, ale występuje w przypadku wjazdu na teren na którym planowane jest przedsięwzięcie samochodu odbierającego kontener ze złomem w bardzo złym stanie technicznym. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ww. sytuacji pojazdy w złym stanie technicznym nie będą wpuszczane na teren planowanego przedsięwzięcia do czasu poprawy ich stanu technicznego.
 
f)Wody powierzchniowe i podziemne – ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia występuje niskie ryzyko wstąpienia skażenia wód podziemnych. Podobnie jak w punkcie opisanym powyżej aby uniknąć przedostania się substancji niepożądanych do wód należy prowadzić systematyczna kontrolę szczelności kontenera oraz stanu technicznego samochodów odbierających kontener ze złomem. Dodatkowo kontener będzie posiadał szczelna pokrywę, uniemożliwiającą dostanie się do środka wód opadowych. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje odwadniania terenu, ani zmiany stosunków wodnych. Ścieki komunalne powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.
 
g)     Flora – przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie utwardzonym płytami betonowymi, w związku z czym oddziaływanie na florę można potraktować jako znikome. Pozostała cześć nieruchomości porośnięta jest głównie roślinnością trawiastą oraz drzewami. Drzewa znajdują się wzdłuż granicy działki od strony wschodniej i nie kolidują z zaplanowanym przedsięwzięciem. W strefie bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania roślin objętych ochrona gatunkową,
 
h)     Fauna - Zwierzęta żyjące w pobliżu terenu objętego inwestycją mogą odczuć oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, co może przejawiać się przez zmianę zachowania czy wzrost wydzielania hormonu stresu. Na zwierzęta i ich nisze może mieć wpływ jedynie emisja hałasu. Na ww. terenie występują gatunki pospolite, na dzień dzisiejszy nie opisano występowania gatunków chronionych w związku z czym planowane przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru oraz nie przyczyni się do jego zmiany.
 
i) Obszary chronione – planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Opols. Z 2006 r. Nr 33, poz. 1136) dla ochrony Parku, określa się na jego terenie zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt. 2) ww. ustawy, chyba, że plan ochrony wyklucza ich realizację w wybranych obszarach Parku. W związku ze zmianą przepisów, obecnie przepisy reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. ), które kwalifikują przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zidentyfikowanym zagrożeniem dla ochrony Parku jest nieuporządkowana gospodarka odpadami prowadząca do degradacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w szczególności wód, torfowisk i lasów. W sposobach eliminacji określono, iż należy wykonywać i egzekwować przepisy z zakresu ochrony gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminach. Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotowe przedsięwzięcie reguluje częściowo gospodarkę odpadami – kod odpadu 170405). Odpady o ww. kodzie nie będą trafiały tzw. „dzikie wysypiska” tylko do skupu.
 
 
j) Obiekty zabytkowe – Na przedmiotowym terenie nie są zlokalizowane obiekty zabytkowe, jednak występują na działce sąsiadującej i są to budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkaniowe. Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać na pobliskie obiekty zabytkowe, z uwagi na brak występowania silnych wibracji oraz innych czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich stan.
 
 
k)    Krajobraz – Oddziaływanie na krajobraz planowanego przedsięwzięcia będzie praktycznie marginalne, ze względu na małą skalę przedsięwzięcia oraz przeznaczenie terenu zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Pokój pod usługi. Ww. przedsięwzięcie planowane jest na terenie na którym prowadzony jest handel opałem, materiałami budowlanymi, usługi budowlane), zatem skup złomu stanowić będzie rozszerzenie istniejącej już działalności. 
 
l) Gospodarka odpadami – w związku z rodzajem technologii przedsięwzięcia nie wystąpi produkcja odpadów przemysłowych. Jedynymi powstałymi odpadami będą odpady komunalne powstające w pomieszczeniu socjalnym, z którego odbierane będą na podstawie umowy przez firmę EKOWOD z Namysłowa, posiadająca zezwolenie na odbiór odpadów stałych z terenu gminy Pokój. W ramach realizowanego przedsięwzięcia nie będzie skupowany złom zabrudzony z elementami, które mogłyby stanowić dodatkowy odpad. Budynek gospodarczy zaopatrzony jest w kanalizacje sanitarną.
 
Opisane powyżej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą charakteryzowały się niskim stopniem istotności w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby, rzeźby terenu, krajobrazu przyrody ożywionej.
 
                                    W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
 
 
POUCZENIE
 
            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokójw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
      W przypadku rozszerzenia skali przedmiotowego przedsięwzięcia do kliku kontenerów na złom, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.
 
 
 
Otrzymują:
 1. Wnioskodawca – Państwo Wioleta i Jan Balijowie prowadzący działalność pn. P.H. „MON-KAR” S.C. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług W.J. Balij,
 2. Pan Andrzej Serafin,
 3. Pan Jacek Macoch,
 4. Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa
      „Rolmer” w Pokoju
 1. Gmina Pokój
 
Do wiadomości:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr SG –VI -7624-07/09 z dnia 19 marca 2010 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 
 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozszerzeniu dotychczasowej działalności (handel opałem, mat. budowlanymi, usługi budowlane) o skup złomu (kod odpadu 170405). Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Pokój (powiat Namysłowski, województwo opolskie) miejscowości Pokój, na działce Nr 1249/174, k.m. 1, obręb Pokój, stanowiącej własność Państwa Wioletty i Jana Balijów.
 
Działalność będzie polegała na przyjmowaniu oczyszczonego złomu stalowego (bez odpadów). Złom będzie składowany w szczelnym kontenerze z pokrywą, który po napełnieniu będzie w całości odbierany przez wyspecjalizowane firmy, zajmujące się handlem, przetwarzaniem złomu oraz wymieniony na czysty i pusty kontener.
 
Kontener będzie posiadał ok. 29 m3 objętości ( 6 m x 2,20 m x 2,20 ).
 
Obszar na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko ze względu na mała skalę przedsięwzięcia oraz nie będzie wiązała się z ingerencja w środowisko naturalne ze względu na fakt, iż jest to rozszerzenie istniejącej już działalności.

 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do decyzji Nr SG - VI– 7624-07/09 z dnia 19 marca 2010 r.

 
 


 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
            Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 74 ust. 1 pkt. 2, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227) zawiera:
 1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
 2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
 3. rodzaj technologii
 4. ewentualne warianty przedsięwzięcia
 5. przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązania chroniące środowisko
 7. rodzajach przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
 9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 
Szczegółowe dane:
 
 
1)      rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:
 
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na rozszerzeniu dotychczasowej działalności (handel opałem, mat. Budowlane, usługi budowlane) o skup złomu (KOD odpadu 170405). Teren jest ogrodzony, z zapleczem socjalnym (budynek murowany z szatnią, toaletą, prysznicem oraz stołówka) skanalizowany. Jest również waga elektroniczna samochodowa oraz oświetlenie. Na wydzielonej części działki ustawiony zostanie specjalny kontener stalowy. Przewidywana skala przedsięwzięcia: ok. 4-8 ton m-cznie/40 – 90 ton rocznie. Kontener będzie miał ok. 29 m3 objętości (6 mx 2,20 mx 2,20 m).
Przedsięwzięcie realizowane będzie wpołudniowo-zachodniej części działki .W odległości 20 metrów znajduje się zabudowa mieszkaniowa.                                      Od strony wschodniej działka graniczy z łąkami.Teren na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia jest oświetlony.Waga,zaplecze socjalne zostaną wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia.    
 
 
Przedsięwzięcie zaliczane jest według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. u. z 2004, Nr 257, [poz. 2573) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1, pkt. 33) 
 
dane dotyczące działek (numery, obręb, arkusz, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):
 
działka Nr 1249/174, k.m. 1, obręb Pokój (powierzchnia 3540 m2) Właściciele: Jan Balij, Wioleta Balij, 46 – 034 Pokój, ul. 1-go Maja 38/B
Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Pokój, gmina Pokój
pokrycie nieruchomości szatą roślinną:
Działka na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia pokryta jest głównie roślinnością trawiastą oraz drzewami. Drzewa znajdują się przy granicy działki od strony wschodniej i nie kolidują z zaplanowanym przedsięwzięciem.
 
2)      powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:
powierzchnia działki (w części która ma być wykorzystana do ustawienia kontenera na złom ) jest utwardzona płytami betonowymi. Dotychczas były tam ustawiane maszyny, urządzenia (koparki, ładowarki) oraz wykonywane usługi. Kontener będzie miał ok. 29 m3 objętości (6 mx 2,20 mx 2,20 m).
Nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej.
 
 
3)      rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
 
Działalność będzie polegała na przyjmowaniu oczyszczonego złomu stalowego (bez odpadów), złom będzie składowany w szczelnym kontenerze z pokrywą, który po napełnieniu będzie w całości odbierany przez wyspecjalizowane firmy, zajmujące się handlem, przetwarzaniem złomu oraz wymieniony na czysty i pusty kontener. Ładowanie kontenera za pomocą specjalistycznego sprzętu, nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisk, ani uciążliwości dla sąsiedztwa.
 
4)      ewentualne warianty przedsięwzięcia:
 
Podczas planowania przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę następujące warianty:
 
            I wariant przedsięwzięcia– budowa boksów z płyt betonowych, zrezygnowano z tego wariantu z powodów ekonomicznych i ekologicznych ( możliwość dostawania się szkodliwych substancji do podłoża), środowiska naturalnego w wyniku np. spękań.
 
            II wariant – znajdował się na innej działce w obiekcie firmy, zrezygnowano z powodu uciążliwości dla sąsiedztwa.
 
Wariant zerowy – brak realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia może przyczynić się do wzrostu ilości odpadów porzucanych w lasach oraz tworzenia nowych nielegalnych wysypisk śmieci. Planowane przedsięwzięcie ma zachęcić mieszkańców do oddawania złomu do skupu, co spowoduje, że odpady trafią do szczelnych kontenerów nie powodując przemieszczania się substancji do wód i gleby, a docelowo do zakładu w którym zostaną ponownie przetworzone. Zastosowanie szczelnych metalowych kontenerów ma na celu wyeliminowanie ryzyka przedostania się resztek olejów i smarów z nieczyszczonego złomu do gleby i wód gruntowych. Pokrywa kontenera ma uchronić przed dostaniem się wód opadowych do środka. W przypadku rozszczelnienia kontenera betonowe podłoże ma zapewnić zapobieganie przedostania się substancji szkodliwych do gruntu i wód podziemnych oraz ułatwić szybkie i łatwe zabezpieczenie substancji. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia złomu, przewidywane ilości to ilości znikome, w związku z czym betonowe podłoże zapewni wystarczającą ochronę przed przedostaniem się substancji do gruntu.  
 
5)      przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
 
Działalność nie będzie polegała na segregowaniu odpadów, przetwarzaniu, zgniataniu, czy myciu złomu. Nie będzie zużycia wody w związku z uruchomieniem przedsięwzięcia.
Zużycie energii elektrycznej w związku z przedsięwzięciem będzie się wiązało jedynie z użyciem wagi samochodowej, elektronicznej, służącej do ważenia przyjmowanego i odbieranego złomu ( ok. 2 kW/miesięcznie). Oświetlenie obiektu nie ulegnie zmianie w związku z lokalizacją przedsięwzięcia.
 
6)      rozwiązania chroniące środowisko
Wybór najbardziej ekologicznego wariantu przedsięwzięcia. Szczelne, zamykane pokrywą, wymienne kontenery. Brak bezpośredniej styczności złomu ze środowiskiem. 
 
            Dla planowanego przedsięwzięcia wybrano wariant najbardziej ekonomiczny oraz najmniej uciążliwy i oddziaływujący na środowisko. Został wybrany najbardziej korzystny wariant lokalizacyjny, uwzględniający okoliczną zabudowę mieszkaniową oraz charakter usługowy okolicznych działek. Rozwiązanie techniczne polegające na ustawieniu szczelnego, stalowego kontenera z pokrywą na podłożu pokrytym betonowymi płytami zostało wybrane pod kątem środowiska, tak aby przedsięwzięcie było jak najmniej uciążliwe.
Ze względu na małą skalę przedsięwzięcia emisja hałasu i spalin wytwarzana przez samochody dowożące i odbierające złom nie przyczyni się do przekroczenia standardów środowiskowych poza granicami terenu. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii mogącej wpłynąć na stan środowiska.
Przed zamianą kontenera na nowy dokładnie zostanie sprawdzona jego szczelność. W przypadku zauważenia złego stanu technicznego samochodu odbierającego kontener nie zostanie on wpuszczony na teren nieruchomości. Przed podpisaniem umowy na dostarczanie kontenera zostaną sprawdzone dokumenty o stanie technicznym pojazdu oraz czy posiada wymagane zezwolenia oraz spełnia normy techniczne.
Nie przewiduje się przekroczenia norm hałasu poza granicami nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie dla której norma wynosi:
a)      od źródeł komunikacji drogowej
Leq dla dnia [ 6?? - 22?? ]               - 55 dB(A) 
                        Leq dla nocy              [ 22? ?- 6?? ]                - 45 dB(A)
      b) od pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu
Leq dla dnia [ 6?? - 22?? ]               - 45 dB(A) 
                        Leq dla nocy              [ 22? ?- 6?? ]                - 40 dB(A)
 
 
7)      rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
·        ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:
 
podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe, ścieki związane z dotychczasowa działalnością są odbierane poprzez przyłącz kanalizacyjny.
 
·        ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
 
podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki technologiczne.
 
 
·        ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
 
            w związku z rodzajem technologii (szczelne zamykane kontenery) wody opadowe nie             dostaną się do niego, w związku z tym nie będzie potrzeby ich odprowadzania.
 
 
·        rodzaj i przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami
 
            w związku z rodzajem technologii realizowanego przedsięwzięcia nie będzie produkcji            odpadów. Odpady komunalne powstałe w pomieszczeniu socjalnym odbierane są             przez firmę w ramach zawartej umowy.
 
·        ilość i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń
nie przewiduje się instalacji maszyn ani urządzeń dla realizacji przedsięwzięcia,            ponieważ w związku z dotychczasowa działalnością, zakład posiada już odpowiednie             urządzenia. Wywóz złomu będzie całkowicie podlegał firmie odbierającej.
 
8)             możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
 
planowana inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie.
 
9)             obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – m. in. Natura 2000
 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, ze względu na brak występowania obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Pokój.
 
 
10)         Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska) spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
 
Dla planowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ zastosowane rozwiązania dla planowanej inwestycji standardy jakości zostaną dotrzymane.
 
11) Czy dla projektowanej inwestycji zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów lub zmiana klasyfikacji gruntu
 
Nie
 
12) Przeznaczenie terenu inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
Przeznaczenie terenu inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój to tereny usług handlu, tereny usług gastronomii, turystyki i hotelarstwa, tereny rzemiosła usługowego, tereny administracji.
Teren na którym planowana jest realizacja planowanego przedsięwzięcia nie są terenami wodno-błotnymi, terenami wybrzeży, obszarami górskimi lub leśnymi. Nie znajduje się w strefie ujęć wód i obszarów zbiorników wód śródlądowych.
 
 
13) Inne uwagi wnioskodawcy
 
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ingerencją w środowisko naturalne, w związku z dotychczas wykonywana działalnością gospodarczą na tym terenie. Jest to firma handlująca opałem, materiałami budowlanymi z zapleczem maszyn i urządzeń, zapleczem socjalnym, kanalizacją, oświetleniem oraz waga elektroniczną. Rodzaj technologii sprawi, ze nie będzie to przedsięwzięcie uciążliwe dla sąsiedztwa oraz środowiska naturalnego.
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-03-19