Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko

                                                                                                 

Pokój, 20 czerwca 2017 r.

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

            Na podstawie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na.Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550, zawiadamiam

strony postępowania,

że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy, w tym uzyskanymi opiniami można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi  i wnioski w terminie 6 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (t.j. po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia) t.j. w terminie od 05.07.2017 do 10.07.2017 r. w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                             /-/

                                                                                                                   Barbara Zając

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój ,i Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra i Pokój,
    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  3. a/a