Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.

Pokój, dnia 19 czerwca 2017 r.

OR.II.0002.30.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28 czerwca 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok – podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2016 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2016 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” na ulicę „Krasickiego” w Pokoju
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
  c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie
  f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści
  h) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  i) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski