Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
 

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 czerwca 2017 r. na wniosek: TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ul.Waryńskiego 1, 45-047 Opole, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Walczaka, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” na działkach ewidencyjnych 130/1, 129, 128, 127/1, 123/5, 123/4, 123/6, 123/9, 118/1, 118/2, 119, 104, 76/2, 78/1, 77, 79, 36, 83/3, 59, 56/1, 55, 54/1, 54/2, 54/3, 53/1, 52, 51 obręb Lubnów została wydana decyzja umarzająca postępowanie.                                     

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach  - pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30.

        Wójt Gminy Pokój
        /-/           
                         Barbara Zając  

 

Zamieszczono na:
1. tablicach ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w sposób zwyczajowo przyjęty,
2. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,